Forretningsbetingelser

Alle priser og tilbud på denne hjemmeside er uden obligo. Vi forbeholder os retten til mellemsalg, og priser og oplysninger er vejledende, med forbehold for trykfejl.

Broadcast Europe ApS leverer kun til erhvervsmæssig brug og al denne handel er at betragte som handelskøb i købeloves forstand. 

 

 1. Generelt 

  Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 

  Broadcast Europe Aps leverer til erhverv B2B.  Al handel med erhverv betragtes som handelskøb i købelovens forstand og købelovens regler om forbrugerkøb finder således ikke anvendelse.

  2. Priser
  Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, med mindre andet er angivet.

  M Pro Broadcast ApS forbeholder sig ret til indtil leveringsdagen at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der sker stigning i fragt eller forsikringspræmier, told, vareafgifter, valutakurser eller andre forhold, som Broadcast Europe Aps ikke råder over.

  3. Betaling
  Broadcast Europe Aps betalingsbetingelser er som angivet på faktura. Er betaling ikke Broadcast Europe Aps i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder Broadcast Europe Aps sig ret til at beregne renter og gebyrer som angivet på fakturaen fra forfaldstidspunktet og indtil betaling finder sted. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og gebyrer derefter på gælden.
  Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Broadcast Europe Aps som ikke er skriftligt anerkendt af Broadcast Europe Aps og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
  Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at betale til M Pro Broadcast ApS, som om levering var sket til aftalt tid. Broadcast Europe Aps kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

  4. Ejendomsforbehold
  Broadcast Europe Aps forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter, gebyrer og inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud.

  5. Levering
  Enhver angivelse af leveringstid er skønsmæssigt ansat og derfor angivet som et omtrentligt tidspunkt. Broadcast Europe Aps garanterer således ikke en angivet leveringstid. 
  Broadcast Europe Aps vil altid bestræbe sig på rettidig levering, men kan gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer. 

  Der ydes ikke køber nogen erstatning ved leveringsforsinkelse, ligesom køber er berettiget til at hæve handlen på grund af leveringsforsinkelse. 

  Forsendelse sker i Danmark primært ved brug af GLS, men vi anvender også andre transportører.

  Hvor andet ikke er aftalt, anses leverancen solgt ab lager. Risikoen overgår til køber ved varens levering. Levering finder sted ved overgivelse af varen til GLS eller anden speditør, uanset om denne blot formidler transporten eller selv forestår denne.
  Levering sker for købers regning. Leveringsomkostningerne kan være fragt eller porto, emballage og transportforsikring.
  Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt de indgåede aftaler eller på anden måde har forsinket leveringens udførelse, f.eks. ved tilføjelse til eller ændring i ordren, er Broadcast Europe Aps berettiget til at forlænge leveringstiden eller hæve den indgåede handel.

  6. Købers forhold
  Broadcast Europe Aps er berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, såfremt købers økonomiske forhold efter Broadcast Europe Aps' opfattelse ikke berettiger til de fastsatte betalingsbetingelser, eller såfremt køber ikke overholder/har overholdt betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer. 
  Dette forbehold træder ikke i kraft medmindre køber straks eller efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer. Enhver leverance fra Broadcast Europe Aps der er stilet til en fysisk person, kan af Broadcast Europe Aps betragtes som ansvarlig debitor, uanset om vedkommende måtte drive virksomhed i selskabsform.

  7. Produktinformation
  Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Broadcast Europe Aps.

  8. Produktændringer
  Broadcast Europe Aps forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for køber.

  9. Ansvarsbegrænsning
  Et erstatningskrav overfor Broadcast Europe Aps kan aldrig overstige faktura beløbet for den solgte genstand.
  Broadcast Europe Aps har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.
  Broadcast Europe Aps har heller intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen.
  Broadcast Europe Aps er alene ansvarlig for personskade, når det dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Broadcast Europe Aps eller af nogen, som Broadcast Europe Aps er ansvarlig for.

  10. Produktansvar
  l det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: Broadcast Europe Aps er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Broadcast Europe Aps leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes selskabets fejl eller forsømmelse,
  I den udstrækning Broadcast Europe Aps måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Broadcast Europe Aps skadesløs i samme omfang, som Broadcast Europe Aps' ansvar er begrænset efter punktet herover.
  Ansvaret for person- og tingsskade er begrænset til 10.000.000 dog max. 5.000.000 kr. for tingsskade. Broadcast Europe Aps kan aldrig gøres ansvarlig for ændringer i tekniske specifikationer fra producentens side. Sådanne krav skal rejses mod producenten og ikke mod Broadcast Europe Aps.

  11. Reklamation
  Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber senest 3 dage efter varemodtagelsen for så vidt angår synlige fejl og 30 dage for skjulte fejl skriftligt at underrette Broadcast Europe Aps herom.
  Såfremt leverancen kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har Broadcast Europe Aps ret til at om- og/eller efterlevere.
  Finder køber, at der er transportskader på varen eller uoverensstemmelse mellem fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne kvantum, påhviler det køber på varemodtagelsestidspunktet at fremføre skriftlig begrundet forbehold overfor transportøren med krav om erstatning.
  Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give Broadcast Europe Aps skriftlig meddelelse herom herunder anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.
  Forandringer eller indgreb i det købte eller ibrugtagning af en efter købers vurdering mangelbehæftet vare uden Broadcast Europe Aps' skriftlige samtykke, fritager Broadcast Europe Aps for enhver forpligtelse.
  Såfremt Broadcast Europe Aps anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for egen regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til Broadcast Europe Aps i original emballage. Broadcast Europe Aps forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.
  Broadcast Europe Aps forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis Broadcast Europe Aps ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde.

  12. Returnering
  Eventuel returnering af en vare kan kun ske efter der forud er truffet aftale med Broadcast Europe Aps herom. Kopi af faktura skal altid vedlægges forsendelsen, ligesom der også skal medfølge en beskrivelse af manglen.
  Ikke lagerførte varer vil kun kunne returneres, hvis der viser sig mangler ved den leverede vare. Lagerførte varer kan undtagelsesvis og efter konkret aftale returneres i original og ubrudt emballage mod et konkret aftalt afslag i prisen på minimum 15%. Det samme gælder efterkravsforsendelser, som ikke indløses.

  Al returnering sker for købers regning og risiko. 

  Returneres varen uden forud truffet aftale med Broadcast Europe Aps, vil der ske returnering til køber for købers regning og risiko og der vil blive faktureret et håndteringsgebyr på DKK 100,00.
  Returnering af varer i brudt og/eller uoriginal emballage vil ligeledes blive sendt tilbage til køber for dennes regning og risiko og der vil ligeledes blive faktureret kunden et håndteringsgebyr på DKK 100,00.

  13. Transport af rettigheder og pligter
  M Pro Broadcast ApSBroadcast Europe Aps er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter til tredjemand.

  14. Tvister
  Enhver tvist mellem Broadcast Europe Aps og køber skal afgøres efter dansk ret med Retten i Sønderborg/Vestre Landsret som værneting.

  15. Force Majeure
  Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Broadcast Europe Aps for ethvert ansvar, og Broadcast Europe Aps forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statslig indgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Broadcast Europe Aps kontrol, og som påvirker Broadcast Europe Aps´ muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

  Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende pr. 15. august 2023.